O firmie

Firma Warmet istnieje na rynku od 1993 roku. Od pocz?tku dzia?alno?? firmy zosta?a oparta o dystrybucj? najwi?kszych producentów piwa i napojów w Polsce.  Od dnia 17.10.2014 r. spó?ka rozszerzy?a sw? ofert? o alkohol wysokoprocentowy. Spó?ka prowadzi tak?e transakcje wewn?trzwspólnotowe z krajami Unii Europejskiej. W takich transakcjach istnieje mo?liwo?? zastosowania VAT-u O%. Posiadamy w swej ofercie atrakcyjne promocje i pakiety weselne.

W chwili obecnej wspó?pracuje w oparciu o umowy dystrybucyjne i porozumienia handlowe z:

Kompania Piwowarska SA img_logo
Grupa ?ywiec SA 2
Carlsberg  Polska sp. z o.o. 3
Van Pur sp. z o.o. 4
Per?a Browary Lubelskie SA 5
Browar namys?ów sp. z o. o. 6
Browar Amber sp. z o.o. komandytowa 7
Karlovarskie Vary (Magnesia)
Coca ? Cola HBC Polska sp. z o.o. 12

W ofercie firmy znajduje si? równie? wino importowane, dystrybuowane przez firmy:

Bartex ? Bartol s.j. 13
Domain Menada sp. z o.o.                   
14
TiM SA 20

 

W chwili obecnej firma Warmet zatrudnia 35 -40 osób, z czego w terenie pracuje aktywnie 6 przedstawicieli handlowych, oraz 1 osoba prowadz?ca tele-sprzeda? na miejscu. W obs?udze firmy znajduje si? ok. 800 punktów detalicznych, oraz ok. 29 odbiorców hurtowych. Posiada w?asn? baz? logistyczn? opart? o tabor ponad 22 samochodów o zró?nicowanej ?adowno?ci (28-4 palet ), oraz  powierzchni? magazynow? 1300 m2.

Przez okres 25 lat firma Warmet zdoby?a zaufanie, oraz renom? rzetelnego i solidnego partnera w biznesie. Naszym celem jest ci?g?y rozwój w kierunku podnoszenia poziomu obs?ugi naszych odbiorców, aby wspó?praca by?a satysfakcjonuj?c? dla obu stron.